• home
  • serbisyo para sa myembro
  • Pangangalaga ng pribadong impormasyon

Pangangalaga ng pribadong impormasyon

Pangangalaga ng pribadong impormasyon

Ang Tanggapang Suporta para sa Multikultural na Pamilya sa Yeongdeungpo gu(tumatayong "tanggapan") ay sususnod sa mga batas na may kinalaman sa pangangalaga ng impormasyon at komunikasyon tulad ng Batas ng Pangangalaga sa personal na impormasyon, Batas ng pangangalaga ng paglilihim ng komunikasyon, at Batas ng elektronikong komunikasyon. Bilang tagapaghatid ng impormasyon at impormasyon ay susunod sa mga batas na nangangalaga sa personal na impormasyon sa abot ng aming makakaya.Ang nasabing pangangalaga sa personal na impormasyon ay ipagkakaloob sa gagamit ng serbisyo ng Hanultari na naglalaman ng mga sumusunod

1. Pangungulekta at paraan ng pangungulekta ng personal na impormasyon
2. Layunin ng pangungulekta at paggamit ng personal na impormasyon
3. Pamamahagi at pamimigay ng personal na impormasyon
4. Paghawak at pagtitiwala ng mga personal na impormasyon
5. Pagpapanatili at panahon ng paggamit ng personal na impormasyon
6. Proseso at paraan ng pagsira ng personal na impormasyon
7. Karapatan ng pagkakaroon ng legal na kinatawan at paraan ng pasasagawa
8. Operasyun/Instulasyon ng programang kumukuha ng personal na impormasyon at pagtanggi patungkol katulad na pangyayari
9. Teknikal/ administratibong paraan ng pangangalaga ng personal na impormasyon
10. Tagapamahala ng personal na impormasyon at numero ng telepono ng responsableng tauhan
11. Iba pang nilamaman
12. Tungkulin ng pagpapaalam

1. Pangungulekta at paraan ng pangungulekta ng personal na impormasyon

A. Pangungulekta ng impormasyon
Una, para sa ipektibong customer counseling ang mga myembro ng hanultari, sa kanilang pagpaparehistro ay kailangang ang mag sumusunod na personal na impormasyon
A.[Rehistrasyon]
- pangalan, bansang sinilangan, id, password, kontak (email o numero ng telepono), address
Pangalawa, para sa paggamit at pagbibigay ng serbisyo ang mga sumusunod na impormasyon ang otomatikong makukulekta.
- IP Address, cookie, petsa ng pagbisita, lista ng ginamit na serbisyo, lista ng hindi tamang paggamit
Pangatlo, para sa karagdagang at akmang serbisyo sa ginagamit na id sa Hanultari at serbisyo sa pagsali sa event, ang mga sumusunod na impormasyon ay makukulekta
- personal na impormasyon kung sumang-ayon sa pagkulekta

B. Paraan ng pagkulekta ng personal na impormasyon
Ang tanggaapan ay gagamit ng sumusunod na paraan
- homepage, promang sulatin, fax, telepono, counseling ,sulatan , mail, suporta sa event
- Ibinigay ng katulong na kompanya
- koleksyun sa pamamagitan ng generation information collection tool

2. Layunin ng pangungulekta at paggamit ng personal na impormasyon

A. Pagsasagawa ng kontrata na may kinalaman sa pagbibigay ng serbisyo
pagbibigay ng kontekto, natatanging serbisyo, pagpapadala ng gamit

B. Pamamahala ng myembro
Pagbibigay ng serbisyo sa myembro, personal na aydentipikasyon, limitasyon sa paggamit sa mga lumabag sa kasunduan, nakagambala sa maayos na operasyon o maling paggamit ng serbisyo, konpirmasyon ng rehistrasyon, limitasyon ng bilang nga pagpaparehistro, pangangalaga ng listahan, pagsagot sa mga problema at reklamo, pagpapaalam ng notipikasyon at kompirmasyon ng Pagkakansela ng rehistrasyon.

C. Pagbuo ng bagong serbisyo, marketing, paggamit ng patalastas
Pagbibigay ng akmang serbisyo ay pagbuo ng bagong serbisyo, pagbibigay ng serbisyo ayon sa statistikal na katangian, paglalagay ng patalastas, epektibong serbisyo, pagbibigay ng pagkakataong mkasali at impormasyon ng event, impormasyon ng patalastas, lista at dalas ng paggamit ng serbisyo

3. Pamamahagi at pamimigay ng personal na impormasyon

Ang personal na impormasyon ng myembro ay gagamitin lamang ayon sa "2. Layunin ng pangungulekta at paggamit ng personal na impormasyon", hindi maaring gamiti sa iba ang personal na impormasyon kung walang pahintulot ng gumagamit.
Ngunit maaring gamitin kung mangyari ang mga sumusunod

A. Kapag nagbigay ng pahintulot ang gumagamit

B. Kung hiniling ng ahensyang nagiimbistiga na kailangan sumunod sa proseso at paraan na itinakda ng batas para sa layunin ng pag iimbistiga

4. Paghawak at Pagtitiwala ng mga personal na impormasyon

Upang paunlarin ang serbisyo, ang tanggapan ay ipinakakatiwala sa sumunod ang mga personal na impormasyon, alinsunod sa may kinalamang mga batas ang mga personal na impormasyon ay ligtas na pamamahalaan.
Ang personal na impormasyon ng tanggapan ay ipinakatiwala at pinamahalaan ng sumusnod.

Pinagkatiwalang ahensya : HomepageKorea
Ipinagkatiwalang gawain : Operasyon at maayos na pagpapanatili ng Hanultari
Panahon ng paggamit at pagtatabi ng personal na impormasyon: hanggang matapos ang kontrata

5. Pagpapanatili at panahon ng paggamit ng personal na impormasyon

Ang personal na impormasyon ay madaliang sisirain matapos ang layunin ng paggamit at pagkuha ng impormasyon ay nakamit na.
Ngunit sa ilalim ng sumusunod na dahilan, maaring itabi ang ang impormasyon sa kinakailangang panahon

A. Pagsunod sa alintuntunin ng tanggapan ng pagtatabi ng impormasyon
▨ Para lista ng maling paggamit(maling rehistrasyon, lista ng maling gamit ng serbisyo) dahilan: iwasan ang maling maggamit
panahon: 1taon

B. Pagsunod sa batas ng pagtatabi ng impormasyon
Kailangan sa komersyal na batas, batas ng pangangalaga sa konsumer ng eletronikong kasunduan, at iba pang may kinalamang batas na nangangailangan g pagtatabi ng impormasyon sa kinakailangang panahon. Gagamitin lamang ang mga nasabing impormasyon sa layunin at panahon ng sumusunod

▨ Para sa listahan ng kontrata o pagkansela ng aplikasyon : Batas tungkol sa pangangalaga ng konsumer ng eletronikong kasunduan
  panahon: 5taon
▨ Para sa listahan ng bayad at suplay ng produkto : Batas tungkol sa pangangalaga ng konsumer ng eletronikong kasunduan
  panahon: 5taon
▨ Para sa listahan ng elektronikong kasunduan: Batas ng Elektronikong pinansyal na kasunduan
  panahon: 5taon
▨ Para sa listahan ng reklamo : Batas tungkol sa pangangalaga ng konsumer ng eletronikong kasunduan
  panahon: 3 taon
▨ Para sa pagpapanatili ng listahan ng pagbisita sa website : Batas ng panganagalaga ng paglilihim ng komunikasyon
  panahon: 3 buwan

6. Proseso at paraan ng pagsira ng personal na impormasyon

Ang personal na impormasyon ay madaliang sisirain matapos ang layunin ng paggamit at pagkuha ng impormasyon ay nakamit na. Ang proseso at paraan ng pagsira ay ayon sa sumusunod

A. Proseso
▨ Ang impormasyon ibinigay ng gumagamit para sa rehistrasyon atbp ay inililipat sa DB matapos makamit ang layunin ng pagkuha nito(Kung nasa papel ang impormasyon, itinatabi ito) upang pangalagaan ayon sa batas mananatili ito sa kinakailngan panahon at saka sisirain (tingan ang pagtatabi at panahon na kailangan).
▨ Ang mga impormasyon ay hindi gagamitin maliban sa itinaktang layunin na nasasaad sa batas.

B. Paraan
▨ Ang mag impormasyon na nasa papel ay sisrain gamit ang pandurog o susunugin
▨ Ang elektronikong file na mga impormasyon at sisirain gamit ang teknikal na paraan

7. Karapatan ng pagkakaroon ng legal na kinatawan at paraan ng pasasagawa

▨ Ang gumagamit ay maaring tingnan o baguhin ang inilagay na personal na impormasyon , tumangging na hindi sang ayunan ang ang pag aayos ng ng personal na impormasyon o ikansela ang rehistrasyon. Ngunit hindi makakagamit ng ilan o lhata ng serbisyo
▨ Para tingnan o baguhin ang impormasyon, maaring I-click ang "Pagbabago ng personal na impormasyon" ("Pagbabago ng impormasyon ng myembro"), at upang ikansela ang rehistrasyon maaring I-click ang kanselasyon ng rehistrasyon ( na may pag sang ayon) magagawa ang pag kansela matapos sumang ayon at konpirmahin ang aydentipikasyon
▨ Maari ding makipag uganayan sa tagapamahala ng personal na impormayon sa pamamagitan ng sulat, telepono o email upang mabilisang pag aayos.
▨ Kung humiling na baguhin ang personal na impormasyon ng gumagamit hindi maaring maglagay o gumamit ng impormasyon hangga't hindi natatapos ang pag aayos.
At kung ang personal na impormasyon ay kasalukuyang ginagamit sa ibang tanggapan, kinakailangan na ipaaalam at baguhin din ang impormasyon dito.
▨ Ang tanggapan ay hindi maaring gamitin ang impormasyon na pinakansenla ng gumagamit o ng legal na kinatawan alinsunod sa "5. Pagpapanatili at panahon ng paggamit ng personal na impormasyon".

8. Operasyun/Instulasyon ng programang kumukuha ng personal na impormasyon at pagtanggi patungkol katulad na pangyayari

A. cookie?
▨ Ang tanggapan ay gumagamit ng cookie na magtatago at magpapaalala ng impormasyon anumang oras na kailangan.
▨ Ang cookie at mallit na text file na ipapadala sa inyong browser ng server na nagpapatakbo ng website at manantili sa inyong computer hard disk. Kapag ang gumagamit ay bibisita sa website, ang server ay babasahin ang nilalaman ng cookie na nasa hard disk ng gumagamit upang mapanatili ang setting ng gumagamit. Ginagamit ito upang makapagbigay ng akmang serbisyo.
▨ Ang cookie ay hindi otomatikong kumukuha ng mga impormasyong naglalarawan, ito ay maaring tanggihan o burahin ng gumagamit anumang oras

B. Layunin ng paggamit ng cookie ng tanggapan
▨ Ginagamit ito upang makita ang uri ng pagbisita at paggamit ng serbisyo ng Hanultari na binibisita ng gumagamit, ang palaging sinisiyasat, paggamit ng seguridad, pagbabago ng balita, at malaman ang tamang patalastas na ibibigay sa gumagamit.

C. Instulasyon / operasyon ng cookie at pagtanggi
▨ Ang gumagamit at may kakayanan pumili ng cookie na tatanggapin. Ang gumagamit ay maaring pumili ng cookie sa setting option ng web browser, maaaring makita ang mga natatangap na cookie upang pahintulutan ito o tanggihan
▨ Ngunit kung hindi tatanggapin ang cookie, mahihirapan gumamit ng ilang serbisyo ng Hanultari.
▨ Ang sumusunod ay paraan ng pagtanggap ng cookie (kung Internet Explorer)
  ① [tools] piliin ang [internet option] sa menu
  ② I-click ang [personal information]
  ③ Baguhin ang [Privacy level]

9. Teknikal/ administratibong paraan ng pangangalaga ng personal na impormasyon

Ang tanggapan ay pangangalagaan ang personal na impormasyon ng gumagamit upang hindi ito mawala, manakaw, makita ng iba, mabago o masira.
Ang mag sumusunod na Teknikal/ administratibong paraan ay gagamitin

A. ligtas na password
▨ Ang password na magbubukas sa id ng myembro ng Hanultari ay gumgamit lamang ang nakakaalam, tanging sarili lamang ang makakakita ng personal na impormasyon at makapagbabago ng password.

B. Paraan ng pag iwas sa hacking
▨ Ang tanggapan ang gagawin ang lahat na hindi makita ng iba o masira ang impormasyon ng gumagamit laban sa hacking at computer virus
Gagamit ng back up program upang hindi masira ang impormasyon, gagamit ng vacine programa upang hindi makita ng iba ang impormasyon, gagamkt ng network para sa ligtas na password.
At upang walang makapasok mula sa labas ng sistema, pagtitibayin ang proteksyung sistema .

C. Pagsasanay ng mga tauhan
Ang mga tauhan ng tanggapan na namamahala ng mga impormasyon ay pauunlarin, kinakailangan din ang malagian pagbabago ng password, sa pamamagitan ng iba't ibang edukasyon ay pagtitibayin ang pangangalaga ng impormasyon ng mga tauhan

D. Pagkakaroon ng ahensyang mangangalaga sa personal na impormasyon
Magluklok din ang Hanultari ng ahensya na makakatulong sa pangangalaga ng personal na impormasyon at magsasagawa ng agarang pag sasaayos kung sakaling magkaroon ng problema
Ngunit kung ang dahil sa internet ng gumagamit ay nagkaroon ng probleam sa id, password at personal na impormasyon, ang tanggapan ay hindi responsable.

10. Tagapamahala ng personal na impormasyon at numero ng telepono ng responsableng tauhan

Ang gumagamikt ng Hanultari ay maaring magreklamo tungkol sa problema sa paggamit ng personal na impormasyon sa tagapamahala ng personal na impormasyon o sa departamentong namamahala at makakaasa na ito ay bibigyan tama at sapat na kasagutan.

Tagapanatili ng personal na impormasyon
Pangalan: Cheon Yong-ju
Ahensya: HomepageKorea
Telepono: 02-6340-7722
Posisyon:Direktor
email: yjct90@homepagekorea.com

Tagapahala ng personal na impormasyon
Pangalan: Jin Kyo-seon
Ahensya: SEOULFAMILYCENTER
Telepono: 02-318-8106
Posisyon: Social worker
email : sfamilyc@hanmail.net

Kung may kailangan na isumbong o ikunsulta na paglabag maaring magtanong sa mga sumusunod na tanggapan.
▨ Policy Complaints Center (www.118.or.kr / walang area code 118)
▨ Cyber Crime Division, Supreme Prosecutors' Office (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
▨ Cyber Terror Response Center, National Police Agency (www.ctrc.go.kr / walang area code 182)

11. Iba pang nilalaman

Ipinapaalam na ang pangungulekta ng impormasyon ng link website sa Hanultari ay hindi sakop ng "Panuntunan sa Paglilihim ng Hanultari"

12. Tungkulin ng pagpapaalam

Kung magkaron ng karagdagan, pagbabawas o pagbabag ng kasalukuyang panuntunan ng paglilihim, ipagbibigay alam ito 7 araw bago ang pagbabago sa pamamagitan ng 'pahayag' sa homepage. Ngunit ang pagbabago sa karapatan ng gumagamit katulad ng pangungulekta at pag gamit ng personal na impormasyon at pagbabago sa ibang partido ay ipaaalam 30 araw bago ang pagbabago


Araw ng pagpapahayag : 2014년 4월 19일
Araw ng pagsasagawa : 2014년 4월 19일


TOP