• home
  • Гишүүний үйлчилгээ
  • Хувийн мэдээлэлийн зарчим

Хувийн мэдээлэлийн зарчим

Хувийн мэдээлэлийн зарчим

Ёндөнпу дүүргийн олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв("Төв")нь мэдээлэл харилцааны сүлжээг сайжруулах, хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, харилцаа холбооны нууцлалын тухай хууль, харилцаа холбооны тухай хууль зэрэг мэдээлэл, харилцаа холбооны тухай холбогдох хуулийг даган мөрдөж зохих хууль тогтоомж, журмын дагуу хувийн мэдээллийн нууцлалын бодлогыг тодорхойлж, хувийн мэдээллийг хамгаалах журмыг дагаж мөрдөнө. Төв нь хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахын төлөө бүхий л боломжоо дайчлан ажиллаж байгаа болно.

Тус төвийн хувийн мэдээлэлийг ашиглах удирдамж нь төвөөс гаргаж буй Ханүлтари цахим хуудасны үйлчилгээнд хамрагдахын тулд ашиглах бөгөөд доорх агуулгыг багтаасан болно.
1. Хувийн мэдээлэл, цуглуулах аргачлал
2. Хувийн мэдээлэлийг ашиглаж үйлчилгээнд хамруулах
3. Хувийн мэдээлэлийг хамтран эзэмших үйлчилгээгээр хангах
4. Хувийн мэдээлэлийг ашиглах итгэмжлэл гаргах
5. Хувийн мэдээлэлийг хадгалах ашиглах хугацаа
6. Хувийн мэдээлэлийг устгах аргачлал
7. Хэрэглэгч болон хуулийн дагуу итгэмжилсэн этгээдийн эрх
8. Хувийн мэдээллийг автоматаар цуглуулах төхөөрөмж суурилуулах/ ажиллуулах, татгалзах
9. Хувийн мэдээллийг технолог-р хамгаалах/ захиргааны хамгаалалтын арга хэмжээ
10. Хувийн мэдээлэлийн холбогдох асуудлыг хариуцсан ажилтаны хаяг, утасны дугаар
11. Бусад
12. Мэдэгдэл

1. 수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법

가. 수집하는 개인정보의 항목
첫째, 한울타리는 회원가입, 원활한 고객상담, 각종 서비스의 제공을 위해 최초 회원가입 당시 아래와 같은 최소한의 개인정보를 필수항목으로 수집하고 있습니다.
[회원가입]
- 이름, 출신국, 아이디, 비밀번호, 연락처(메일주소 또는 휴대폰 번호), 주소
둘째, 서비스 이용과정이나 처리과정에서 아래와 같은 정보들이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
- IP Address, 쿠키, 방문 일시, 서비스 이용 기록, 불량 이용 기록
셋째, 한울타리 아이디를 이용한 부가 서비스 및 맞춤식 서비스 이용 또는 이벤트 응모 과정에서 해당 서비스의 이용자에 한해서만 아래와 같은 정보들이 수집될 수 있습니다.
- 개인정보 추가 수집에 대해 동의를 받는 경우

나. 개인정보 수집방법
센터는 다음과 같은 방법으로 개인정보를 수집합니다.
- 홈페이지, 서면양식, 팩스, 전화, 상담 게시판, 이메일, 이벤트 응모
- 협력회사로부터의 제공
- 생성정보 수집 툴을 통한 수집

2. 개인정보의 수집 및 이용목적

가. 서비스 제공에 관한 계약 이행
컨텐츠 제공, 특정 맞춤 서비스 제공, 물품배송 등 발송

나. 회원관리
회원제 서비스 제공, 개인식별, 한울타리 이용약관 위반 회원에 대한 이용제한 조치, 서비스의 원활한 운영에 지장을 미치는 행위 및 서비스 부정이용 행위 제재,
가입의사 확인, 가입 및 가입횟수 제한, 분쟁 조정을 위한 기록보존, 불만처리 등 민원처리, 고지사항 전달, 회원탈퇴 의사의 확인

다. 신규 서비스 개발 및 마케팅•광고에의 활용
신규 서비스 개발 및 맞춤 서비스 제공, 통계학적 특성에 따른 서비스 제공 및 광고 게재, 서비스의 유효성 확인, 이벤트 정보 및 참여기회 제공, 광고성 정보 제공,
접속빈도 파악, 회원의 서비스이용에 대한 통계

3. 개인정보의 공유 및 제공

센터는 이용자들의 개인정보를 "2. 개인정보의 수집목적 및 이용목적"에서 고지한 범위내에서 사용하며, 이용자의 사전 동의 없이는 동 범위를 초과하여 이용하거나 원칙적으로 이용자의 개인정보를 외부에 공개하지 않습니다.
다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다.
가. 이용자가 사전에 동의 한 경우
나. 법령의 규정에 의거하거나, 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우

4. Хувийн мэдээлэлийг ашиглах итгэмжлэл

Төв нь үйлчилгээг сайжруулахын тулд доорх байгууллагатай итгэмжлэлийн гэрээг хийж, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хувийн мэдээлэлийг хамгаалах аюулгүй байдлыг хангана. Төвийн хувийн мэдээлэлийг итгэмжлэх заалт доорхийн адил болно.

Итгэмжлэгдсэн байгууллага : HDNC
Итгэмжилсэн ажил : Цахим хуудсыг ажиллуулах, засвар
Хувийн мэдээлэлийг хадгалах ашиглах хугацаа : Итгэмжлэлийн гэрээний хугацаа дуусах хүртэл

5. Хувийн мэдээллийг хадгалах, ашиглах хугацаа

Журмын дагуу хувийн мэдээлэлийг цуглуулж ашигласаны дараа хувийн мэдээлэл нь устгана. Харин доор дурдсан шалтгааны дагуу мэдээллийг тодорхой хугацаанд хадгална.

а. Төвийн дотоод бодлого, мэдээлэл хадгалах
▨ Хуурамчаар ашигласан тухай тэмдэглэл (Хуурамчаар гишүүнээр элсэх, сахилгын зөрчил гаргах зэрэг үйлчилгээнд доголдол учруулсан тэмдэглэл) Хадгалах шалтгаан: Залилан мэхлэхээс урьдчилан сэргийлэх
Хугацаа: 1жил

б. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлэлийг хадгалах шалтгаан
Арилжааны хууль, цахилгаан худалдааны хэрэглэгчийн хууль, тогтоомжийн дагуу хэрэглэгчийн мэдээлэлийг хадгалах шаардлагатай бол байгууллага нь журамд заагдсан хугацааны дагуу хувийн мэдээлэлийг хадгалах болно. Энэ тохиолдолд төв нь доорх хугацааны дагуу хадгална.

▨ Гэрээ хийх болон гэрээгээ буцаах бүртгэлийг хадгалах шалтгаан : Цахим худалдааны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
 Хугацаа: 5жил
▨ Бараа хангамжийн бүртгэл хөтлөх шалтгаан: Цахим худалдааны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
  Хугацаа: 5жил
▨ Цахим санхүүгийн гүйлгээний тэмдэглэлийг хадгалах шалтгаан: Электрон санхүүгийн гүйлгээний тухай хууль
  Хугацаа: 5жил
▨ Хэрэглэгчийн гомдол, маргааныг бүртгэх бүртгэлийг хадгалах шалтгаан: Цахим худалдааны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль
  Хугацаа: 3жил
▨ Вэб сайтаар зочлох шалтгаан : Харилцааны нууц хадгалах тухай хууль
  Хугацаа: 3 сар

6. Хувийн мэдээлэлийг устгах. устгах шат дараалал

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлийг ашиглан ашиглах хугацаа дуусвар болсон тохиолдолд хувийн мэдээлэлийг устгах арга хэмжээг авна. Байггууллага нь хувийн мэдээлэлийг доорхийн дагуу устгана.

а. Хувийн мэдээлэлийг устгах тухай
▨ Гишүүнчлэлд оруулахаар ашигласан хэрэглэгчийн мэдээлэлийг DB руу оруулж (цаас бол баримтын хайрцаг) төвийн дотоод журмын дагуу мэдээлэлийг хамгаалах буюу хуулийн дагуу (Хадгалах буюу ашиглах хугацаанаас тодоруулна уу) мэдээлэлийг тодорхой хугацаанд хадгалсаны дараа устгана.
▨ Хувийн мэдээллийг хуульд заасан бусад зорилгоор ашиглахгүй болно.

б. Устгах аргачлал
▨ Цаасан дээр хэвлэсэн хувийн мэдээллийг цаас устгагч машинаар устгаж шатаана.
▨ Цахим файл хэлбэрээр хадгалсан хувийн мэдээллийг архивлах боломжгүй техникийн аргаар устгана

7. Хэрэглэгчийн эрх

▨ Хэрэглэгч нь өөрөө хүссэн тохиолдолд хувийн мэдээлэлийг шалгах хянах өөрчлөх эрхтэй буюу төвийн хувийн мэдээлэлийг зохицуулах журмыг зөвшөөрөхгүй буюу татгалзах, гишүүнээс гарах хүсэлтээ(Гишүүнээс гарах)тавих эрхтэй. Энэ тохиолдолд сайтыг бүрэн ашиглах боломжгүй болно.
▨ Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлийг өөрчлөхийн тулд 'Хувийн мэдээлэлийг өөрчлөх'(эсвэл 'гишүүний мэдээлэлийг өөрчлөх')-г ашиглаж гишүүнээс татгалзана. (зөвшөөрөлөө буцаах) "Гишүүнээс гарах" дээр дарж өөрөө мөн эсэхээ баталсаны дараа гишүүнээс гарна.
▨ Хувийн мэдээлэлийг хариуцсан удирдах ажилтанд өөрийн нэр болон утасны дугаар имэйл хаягаа илгээвэл гишүүнээс гаргаж өгнө.
▨ Хэрэв хэрэглэгч хувийн мэдээлэлийн алдаа гаргаж, засвар хийх хүсэлт гаргасан тохиолдолд хувийн мэдээлэлийг засварлах хүртэл хувийн мэдээлэлийг ашиглахгүй боломжгүй буюу үйлчилгээнд хамруулахгүй. 3дагч этгээдэд хувийн мэдээлэлээ буруу өгсөн бол төвөөс гуравдагч этгээдэд мэдэгдэж, залруулах арга хэмжээг авах болно.
▨ Төв нь хэрэглэгч болон хуулийн дагуу итгэмжлэгдсэн этгээдийн хүсэлтийн дагуу хувийн мэдээлэлийн устгасан тохиолдолд "5. Хувийн мэдээлэлийг ашиглах хугацаа"нд заасны дагуу хэрэглэх буюу бусад тохиолдолд унших буюу хэвлэх боломжгүй.

8. Хувийн мэдээллийг автоматаар цуглуулах төхөөрөмж суурилуулах/ ажиллуулах, татгалзах

а. Күүки гэж юу вэ?
▨ Төв нь хувь хүнд тохирсон үйлчилгээг бүрэн хүргэхийн тулд хэрэглэгчийн мэдээлэлийг хадгалан үлдээж, байнга хэрэглэх зорилгоор 'Күки(cookie)'-г ашигладаг.
▨ Күүки гэдэг нь вэб сайтыг ажиллуулахад хэрэглэсэн мэдээлэлийг хэрэглэгчийн компьютерын хатуу диск дээр хадгалан үлдээсэн жижиг текстэн файлыг хэлнэ. Дахин вэб сайтад зочилох үед вебсайтыг ажиллуулахад өргөн хэрэглэдэг
▨ Күүки нь сайтад зочилсон хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулдаггүй бөгөөд хэрэглэгч өөрөө күүки ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бол веб браузерийн тохиргоог өөрчилж идэвхигүй болгох боломжтой

б. Төвийн Күүки-ийн журам
▨ Күүки-г Ханүлтари цахим хуудсаар зочлох буюу үйлгээний байдалтай танилцах, түгээмэл хайлт хийх, цахим хуудсаны аюулгүй байдал, мэдээ, мэдээлэлийг засварлах, зар сурталчилгаа гаргах зэрэг хэрэглэгчдэд тохирсон мэдээлэлээр хангахын тулд хэрэглэдэг.
в. Күүки суурилуулах/ ажиллуулах болон татгалзах
▨ Хэрэглэгч нь күүки сууриулуулах сонголтоо хийнэ. Хэрэглэгч өөрөө веб браузерийн тохиргоог сонгож күүки-г хэрэглэхийг зөвшөөрөх, күүки-г суурилуулах, хадгалах, күүки-г идэвхгүй болгохоо сонгоно.
▨ Хэрвээ та күүки-г идэвхигүй болговол Ханүлтари цахим хуудасны үйлчилгээг бүрэн дүүрэн ашиглах боломжгүй болох юм.
▨ Күүки-г хэрэглэхийг зөвшөөрөх хадгалах аргачлал(Internet Explorer)
  ① [Toolbar]-с [Internet Options]-г сонгох.
  ② [Хувийн мэдээлэл] дарах.
  ③ [Хувийн мэдээлэлийг ашиглах түвшин]-г тохируулна.

9. Хувийн мэдээлэлтэй холбогдсон хамгаалалтын бодлого

Төв нь хэрэглэгчдийн хувийн мэдээлэлтэй харьцахдаа хувийн мэдээлэлийг алдах, хулгайлагдах, устгах, өөрчлөх, гэмтээхээс урьдчилан сэргийлж, хувийн мэдээлэлийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд техникийн болон удирдлагын дараах арга хэмжээг хатуу чанга явуулдаг.

а. Нууц дугаарыг кодлох
▨ Ханүлтари цахим хуудсаны хэрэглэгчийн нууц дугаар(ID)болон нууц үгийг кодолж хянах бөгөөд хэрэглэгч хувийн мэдээлэлээ шалгах нууц үгээ өөрчлөх тохиолдолд зөвхөн хэрэглэгч өөрөө өөрчилж болно.

б. Хакер, компьтерын систэм дэх алдаанд арга хэмжээ авах тухай
▨ Төв нь хакер болон хувийн мэдээллийг хулгайлах, компьютерийн вирус , гэмтэл зэргийг хурдан шуурхай арилгах зорилгоор бүхий л хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байгаа болно.
Хувийн мэдээлэлд халдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өгөгдөлийг байнга нөөцөлж(backup) хадгалах, хамгийн сүүлийн үеийн вакцин програмыг ашиглан хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлийг хамгаалж байгаа бөгөөд бөгөөд сүлжээн дээр хувийн мэдээлэлийг шифрлэсэн холбоогоор аюулгүй байдалд дамжуулдаг.
Түүнчлэн гадны халдлагаас урьдчилан сэргийлэх систем болон бусад бүх технологийн төхөөрөмжүүдийг ашиглан ажиллаж байгаа болно

в. Ажилтан бэлтгэх, сургалт явуулах
Хувийн мэдээлэлийн холбогдох асуудлыг тус ажлыг хариуцсан ажилтан, удирдах ажилтанаар хязгаарлагдах буюу тусдаа нууц үгийг хэрэглэж, байнга нууц үгээ шинэчилж ажилладаг. Хариуцсан ажилтнууд нь байнгын сургалт хамрагдаж Ханүлтари цахим хуудасны хувийн мэдээлэлийг ашиглах удирдамжийг даган мөрдөхийн тулд онцлон ажилладаг болно.

г. Хувийн мэдээлэлийг хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаа
Гэрээт байгууллагын Ханүлтари цахим хуудасны хувийн мэдээлэлийг ашиглах удирдамжийг гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагааг байнга хянаж ямар нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд шуурхай арга хэмжээ авч ажиллахын тулд шаргуу ажиллаж байгаа болно
Харин, хэрэглэгчийн анхааралгүй хандлагаас үүдэн гарсан алдаа болон интернэтээс шалгаалан хувийн мэдээлэл алдагдсан тохиолдолд төв хариуцлага хүлээхгүй болно

10. Хувийн мэдээлэлийн холбогдох асуудлыг хариуцсан ажилтаны хаяг, утасны дугаар

Хэрэглэгч та Ханүлтари цахим сайтыг ашиглах явцад гарсан хувийн мэдээлэлтэй холбогдох асуудлаар гомдол гаргах эрхтэй. Таны гомдолд яаралтай арга хэмжээ авж зохих хариу арга хэмжээ авах болно.

Хувийн мэдээлэлийн холбогдох асуудлыг удирдах ажилтан
Нэр: Cheon Yong-ju
Харъяа албан байгууллага: HomepageKorea Утас: 02-6340-7722
Албан тушаал :부장
Имэйл: yjct90@homepagekorea.com

Хувийн мэдээлэлийн холбогдох асуудлыг хариуцсан ажилтан
Нэр: Jin Kyo-seon
Харъяа албан байгууллага: SEOULFAMILYCENTER
Утас: 02-318-8106
Албан тушаал : Нийгмийн ажилтан
Имэйл : sfamilyc@hanmail.net

Хэрэглэгчдийн хувийн мэдээлэлд хууль бусаар халдсан тохиолдолд доорх байгууллагатай холбогдоно уу.
▨ Хувийн мэдээлэлийг зөрчлийг мэдэгдэх төв (www.118.or.kr / утасны дугаар: 118 )
▨ Улсын мөрдөн байцаах газрын Кибер гэмт хэргийн хэлтэс (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
▨ Цагдаагийн ерөнхий газрын Кибер халдлагаас хамгаалах төв (www.ctrc.go.kr / 182)

11. Бусад

Ханүлтари цахим хуудсанд тавигдсан бусад линк цахим хаягуудад гарсан хувийн мэдээлэлийн талаарх зөрчлүүд нь "Ханүлтари цахим хуудасны хувийн мэдээлэлийг ашиглах удирдамж "тай хамааралгүй болно.

12. Мэдэгдэл хийх тухай

Одоогийн мөрдөж буй хувийн мэдээлэлийг ашиглах удирдамжийн агуулга-нд нэмэлт өөрчлөлт орох буюу хасагдах, агуулга өөрчлөгдөх тохиолдолд 7 хоногийн өмнө цахим хуудасны 'Мэдээлэл'-н самбарт мэдэгдэл гаргах болно.
Харин, хувийн мэдээлэлийг ашиглах өөрчлөх, 3дагч этгээдэд шилжүүлэхийн зөвшөөрсөн зөвшөөрөл зэрэг хэрэглэгчийн эрхийн тухай өөрчлөлтийг 30 хоногийн өмнө албан ёсоор мэдэгдэх болно


Нийтэлсэн өдөр : 2014. 4. 19.
Хэрэгжилт эхлэх өдөр : 2014. 4.19.


TOP